Preskočiť na hlavný obsah

Povinný

Povinným v exekučnom konaní je osoba „dlžníka“, teda tá osoba, proti ktorej bol podaný návrh na vykonanie exekúcie.

V prípade, že dôjde k situácii, že ako dlžník nezaplatíte veriteľovi svoj záväzok, ktorý mu vznikol z právneho úkonu, prípadne z inej právnej skutočnosti, je potrebné s veriteľom komunikovať a snažiť sa dohodnúť na postupnom splácaní záväzku ešte pred exekúciou.

Ak ste sa už dostali do situácie, že ste povinným v exekučnom konaní v každom prípade sa snažte dodržať uvedené pokyny.

Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku.

Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.

Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,

d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia.

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

Čo robiť ?

1. pokiaľ máte možnosť čo najskôr zaplaťte dlh, čím znížite svoje náklady, o aktuálnej výške dlhu sa v takom prípade informujte u exekútora.

2. riadne si preberajte poštové zásielky.

3. reagujte na výzvy súdneho exekútora a aktívne s exekútorom komunikujte.

4. oznámte exekútorovi všetky údaje potrebné pre rýchly a zdarný priebeh exekúcie.

(vaše kontaktné údaje, adresu a ich zmeny, čísla účtov, súpis majetku podliehajúceho exekúcii)

Čo nerobiť ?

1. nezatajujte sa tým, že nepreberiete poštové zásielky, prípadne neoznámite svoju adresu pobytu.

2. nespoliehajte sa na to, že časom sa na exekúciu zabudne a pod., čím dlhšie exekúcia trvá, tým viac budete musieť napokon zaplatiť.

3. nespochybňujte exekučný titul, exekútor nemá oprávnenie zasahovať do konania, ktoré predchádzalo vydaniu exekučného titulu.

4. neobviňujte exekútora za vzniknutú situáciu, exekútor vykonáva exekúciu na návrh oprávneného a nie sám od seba.

5. nezbavujte sa svojho majetku, pretože v takom prípade ste za takúto činnosť trestne zodpovedný.