Preskočiť na hlavný obsah

Právne predpisy

Právne predpisy upravujúce postup exekútora v prípade exekúcie:

 

1. Zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

2. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 68/2017 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

3. Zákon Národnej rady SR č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

4. Zákon Slovenskej národnej rady č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

5. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

6. Nariadenie vlády č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

7. Zákon Národnej rady SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých záko